Privacybeleid

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

  • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
  • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen, en;
  • om een financiële administratie te voeren.

Derden en persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en andere derden, behalve in de navolgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de contractuele verplichtingen. Dit is in ieder geval – maar niet uitsluitend – aan de orde bij het opstarten en voeren van procedures.

Met uw toestemming

Met uw toestemming zullen wij eventueel persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. Toestemming kan alleen worden gegeven indien het doel en de gevolgen voor u duidelijk zijn.

Voor externe verwerking

Indien nodig verstrekken wij persoonsgegevens aan onze leveranciers zodat zij gegevens in opdracht van ons kunnen verwerken. Dit gebeurt onder onze instructie en in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Om wettelijke redenen

Persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, voor het voeren van wettelijke procedures, vanwege een gerechtelijk bevel/gerechtelijk vonnis,  of verzoeken van overheidsinstanties.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechten betrokkenen

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@nobleton.nl. Nobleton zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@nobleton.nl. Nobleton zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Nobleton de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

  • te corrigeren;
  • in te zien;
  • te verwijderen, en;
  • over te dragen (dataportabiliteit).

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nobleton.nl. Nobleton zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Voorts kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@nobleton.nl. Daarnaast wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Daarna zullen uw persoonsgegeven worden verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing alsmede voor geheimhouding van de gegevens.

Vragen?

Hebt u vragen over onze Privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@nobleton.nl.