Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. ‘Nobleton’: Nobleton, gevestigd te Nijmegen aan het Stationsplein 26,, met als KvK-nummer 72578726.
 2. ‘Product’: de door Nobleton aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren.
 3. ‘Dienst’: de door Nobleton uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.
 4. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Nobleton.
 5. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Nobleton.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Nobleton en iedere overeenkomst tussen Nobleton en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Nobleton, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Nobleton heeft aanvaard.
 2. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Nobleton een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Een Aanbod of offerte van Nobleton is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Nobleton daaraan niet gebonden.
 5. Een Aanbod van Nobleton is geldig tot herroeping, maar uiterlijk tot 14 dagen na het doen van dit Aanbod, tenzij anders vermeld.
 6. Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

Uitvoering

 1. Nobleton voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Nobleton bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Nobleton heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
 4. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Nobleton naar klant.

Prijzen

 1. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Nobleton is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Betaling

 1. Betaling door Klant van de aan Nobleton verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Nobleton.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Nobleton gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Nobleton gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de op maat gemaakte producten die u via deze webwinkel koopt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 2. Het herroepingsrecht is daarnaast niet van toepassing op verdere digitale inhoud, indien Klant hier op grond van artikel 6:230p sub g BW toestemming voor heeft gegeven.

Klachtenregeling

 1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@nobleton.nl.
 2. Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
 3. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Nobleton geleverde zaken blijven eigendom van Nobleton totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Nobleton gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Nobleton.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Nobleton zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Nobleton houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Nobleton rusten.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Nobleton.

Aansprakelijkheid

 1. Nobleton is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Nobleton is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Nobleton bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Nobleton leidt tot aansprakelijkheid van Nobleton jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Nobleton in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Nobleton is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Nobleton wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Nobleton is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtsituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Nobleton daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Nobleton is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nobleton.

Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Nobleton en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Nobleton en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Nobleton is gevestigd.

Dagtekening

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 27-11-2020.