Algemene voorwaarden

Nobleton (KvK: 72578726)

1 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Nobleton zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Nobleton voortvloeiende werkzaamheden.
  2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Nobleton hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 – De overeenkomst

  1. Nobleton heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Nobleton aan te wijzen derde. Dit onverminderd de bepalingen die gelden over het beschermen van de persoonsgegevens van de opdrachtgever zoals beschreven in de privacyverklaring van Nobleton.
  2. Nobleton is niet gehouden tot het verrichten van werkzaamheden eerst voordat opdrachtgever heeft betaald voor de werkzaamheden.
  3. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

3 – Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtgever erkent dat het gebruik van digitaal verkregen juridische documenten risico’s met zich meebrengt, en neemt eventuele schade die hierdoor ontstaat volledig voor eigen rekening, voor zover er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Nobleton.
  2. Nobleton is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Nobleton.
  3. De aansprakelijkheid van Nobleton is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Nobleton voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Nobleton uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Nobleton aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.

4 – Geldend recht

  1. De koopovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Nobleton gevestigd is.
  2. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

Downloaden als PDF:
Algemene Voorwaarden van Nobleton (PDF)